QUY TRÌNH CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu là một trong những yêu cầu bắt buộc của quy trình đấu thầu nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

CƠ SỞ PHÁP LÝ    

 • Luật Đấu thầu năm 2013
 • Nghị  định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

I. Các thông tin về đấu thầu đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Các thông tin về đấu thầu phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm:

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển
 • Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu
 • Danh sách ngắn
 • Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng
 • Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
 • Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
 • Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
 • Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu
 • Thông tin khác có liên quan.

II. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Đối tượng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về đấu thầu

Việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu được quy định tại Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Cụ thể trách nhiệm cung cấp thông tin lên mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu thuộc về các đối tượng sau:

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có).
 • Nhà thầu có trách nhiệm tự cung cấp và cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định về đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Cơ sở đào tạo, giảng viên về đấu thầu, chuyên gia có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo, giảng dạy, hoạt động hành nghề về đấu thầu của mình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

2. Đối tượng chịu trách nhiệm đăng tải thông tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu.

Thông tin hợp lệ theo quy định được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trên Báo đấu thầu. Khi phát hiện những thông tin không hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu để các đơn vị cung cấp thông tin biết, chỉnh sửa, hoàn thiện để được đăng tải.

Lưu ý:

 • Thông tin về lựa chọn nhà thầu qua mạng được bên mời thầu tự đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng phải bảo đảm hợp lệ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
 • Đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước, việc công khai thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước.
 • Khuyến khích cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu và các phương tiện thông tin đại chúng khác đối với những gói thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

III. Thời hạn và quy trình cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

Thời hạn và quy trình cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Các đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thực hiện đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 87 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian quy định nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu và văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

2. Trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu

Đối với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Đối với thông tin về danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Lưu ý:

 • Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi các tổ chức tự đăng tải thông tin về thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu có trách nhiệm đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.
 • Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi Báo đấu thầu nhận được thông tin về thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc Báo đấu thầu có trách nhiệm đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên Báo đấu thầu. 
 • Đối với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển và thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian quy định nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu.
 • Việc cung cấp và đăng tải thông tin đối với đấu thầu qua mạng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 88 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Bên mời thầu tự đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bên mời thầu công khai quy cách hàng hóa cần mua sắm.

Trên đây là những điều cần biết về quy trình cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 04/11/2023

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *