QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI

Bên có hành vi vi phạm hợp đồng phải chịu những chế tài cho hành vi vi phạm của mình. Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ làm rõ quy định của pháp luật về các loại chế tài trong thương mại.

1.Căn cứ pháp lý

  • Luật thương mại 2005

2.Vi phạm hợp đồng là gì?

– Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật thương mại 2005 (Khoản 12, Điều 3, Luật Thương mại 2005)

-Từ định nghĩa này viện dẫn ba căn cứ để xác định một hành vi là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

+Thứ nhất, một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình. 

+Thứ hai, một bên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

+Thứ hai, việc vi phạm là do không thực hiện đúng nghĩa vụ. Trường hợp này, bên có hành vi vi phạm đã chuẩn bị các điều kiện và thực hiện công việc mà mình đã cam kết, tuy nhiên, việc thực hiện lại không phù hợp với thỏa thuận mà các bên đã thiết lập trước đó.

3.Chế tài trong thương mại

Chế tài trong hoạt động thương mại là sự gánh chịu hậu quả bất lợi của bên vi phạm hợp đồng trong thương mại.

Căn cứ chung để áp dụng chế tài:

– Có hành vi vi phạm: Bao gồm các hành vi thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. Đây là căn cứ cần được đưa ra chứng minh trong việc áp dụng đối với tất cả các hình thức chế tài.

– Có thiệt hại vật chất thực tế xảy ra. Căn cứ này bắt buộc phải được viện dẫn khi áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại

– Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế.

– Có lỗi của bên vi phạm, đây là căn cứ bắt buộc phải có để áp dụng đối với tất cả các loại chế tài

4.Các loại chế tài trong thương mại

4.1 Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khắc phục để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

-Bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng thì phải giao đủ hàng và cung ứng dịch vụ đúng theo hợp đồng

-Bên vi phạm giao hàng, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại bỏ khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế theo đúng hợp đồng

-> Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện những điều trên, bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ từ bên khác theo đúng loại hàng dịch vụ trong hợp đồng. Bên vi phạm có thể phải trả tiền chênh lệch và tiền sửa chữa.

4.2 Phạt vi phạm

-Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ trường hợp được miễn trách nhiệm quy định tại điều 294 luật thương mại 2005.

– Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường sau:

+Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng. Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá mười lần thù lao dịch vụ giám định.

+ Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi cố ý của mình thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định.

4.3 Buộc bồi thường thiệt hại

– Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

– Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

4.4 Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

– Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại 2005, tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng

+ Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng

+ Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

+ Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật thương mại 2005.

4.5 Đình chỉ thực hiện hợp đồng

– Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại 2005, đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng;

+ Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng

+ Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng.

+ Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này.

4.6 Huỷ bỏ hợp đồng

– Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ một phần hợp đồng.

– Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng.

– Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

-Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại 2005, chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

+ Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng;

+Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Lưu ý: Bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp không thông báo ngày mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

Trên đây là toàn bộ thông tin quy định của pháp luật về các loại chế tài thương mại. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *