Quy định về môi giới thương mại

Quy định về môi giới thương mại

I. Môi giới thương mại là gì?

Khái niệm về môi giới thương mại được quy định tại Điều 150, Luật Thương mại. Theo đó, môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Chủ thể của bên môi giới phải là thương nhân và không nhất thiết phải có ngành nghề đăng ký kinh doanh trùng với bên được môi giới. Bên được môi giới không bắt buộc phải là thương nhân.

Nội dung hoạt động môi giới thương mại rất rộng, bao gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau như: tìm kiếm và cung cấp thông tin về đối tác cho bên được môi giới, tiến hành các hoạt động giới thiệu hàng hóa dịch vụ môi giới đến người được môi giới. thu xếp để các bên tiếp xúc với nhau …Mục đích của bên môi giới thương mại là tìm kiếm lợi nhuận dựa trên thù lao được trả từ hoạt động môi giới.

Phạm vi của môi giới thương mại được mở rộng ra bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới  bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới thuê máy bay, môi giới tàu biển, môi giới  bất động sản…Tùy từng lĩnh vực sẽ được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan.

Theo quy định, không phải tất cả các bên được môi giới đều có quan hệ môi giới thương mại với bên môi giới mà chỉ bên được môi giới nào có hợp đồng với bên môi giới thì giữa họ mới hình thành quan hệ môi giới thương mại.

Quy định về môi giới thương mại
Quy định về môi giới thương mại

II. Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ môi giới

Bên môi giới thương mại

  • Bên môi giới có các nghĩa vụ sau:

1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

  • Bên môi giới có các quyền sau:

Được hưởng thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng. Quyền hưởng thù lao của bên môi giới phát sinh từ thời điểm các bên đc môi giới ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hay cung ứng dịch vụ với nhau. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, các bên có thế thỏa thuận thù lao môi giới chỉ phát sinh sau khi hợp đồng giữa các bên được môi giới thực hiện.

Bên được môi giới

  • Bên được môi giới có các nghĩa vụ sau:

1. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

2. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

  • Bên được môi giới có các quyền sau:

1. Yêu cầu bên môi giới bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu đã được giao để thực hiện việc môi giới và hoàn trả cho bên được môi giới
2. Yêu cầu bên môi giới không được cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của mình.

Quy định về môi giới thương mại
Quy định về môi giới thương mại

III. Nội dung của hợp đồng môi giới

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới, theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới kí kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc môi giới này. Bên môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu gồm:

  • Tên và địa chỉ của các bên;
  • Nội dung cụ thể của việc môi giới; mức thù lao môi giới và cách tính thù lao;
  • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng mồi giới. Hợp đồng môi giới cũng cần quy định rõ việc thanh toán các chỉ phí hợp Ií liên quan tới việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho (các) bên được môi giới.
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
  • Hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng môi giới

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên Viên: Thảo Hương

Ngày xuất bản: 25/05/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *