Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại và nghĩa vụ của các bên

Khi thương nhân muốn thuê một bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại cho sản phẩm của mình thì thương nhân cần ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại. Hợp đồng này sẽ là cơ sở pháp lý xác định quyền và nghĩa vụ của các bên và cũng là cơ sở để bảo vệ lợi ích của các bên nếu có tranh chấp. Do đó, trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại và nghĩa vụ của các bên. 

I. Cơ sở pháp lý

  • Luật thương mại 2005

II. Thế nào là quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình (Điều 102 luật thương mại 2005)

– Chủ thể thực hiện: thương nhân

– Đối tượng: hàng hóa, dịch vụ

– Bản chất:  là hoạt động bổ trợ, được thực hiện không phải để trực tiếp tiêu thụ hàng hoá dịch vụ mà góp phần làm cho hành vi mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại diễn ra thuận lợi hơn.

– Mục đích: để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

III. Hợp đồng quảng cáo thương mại 

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ quảng cáo cho bên thuê dịch vụ theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

IV. Các loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có hai loại:

– Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo: là hợp đồng dịch vụ quảng cáo, trong đó bên cung ứng dịch vụ có thể cung ứng một phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quảng cáo thương mại (có thể bao gồm cả phát hành quảng cáo).

– Hợp đồng thuê phát hành quảng cáo: là hợp đồng dịch vụ quảng cáo, trong đó bên cung ứng dịch vụ là các tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác.

V. Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định tại Điều 110 Luật Thương mại 2005.

VI. Nội dung của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có thể gồm các nội dung sau:

– Đối tượng của hợp đồng: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ này là một công việc cụ thể liên quan đến việc thực hiện quảng cáo thương mại cho bên thuê dịch vụ. Khi tiến hành thỏa thuận các nội dung liên quan tới dịch vụ cần thống nhất các nội dung bao gồm các thỏa thuận về hình thức, phương tiện quảng cáo; địa điểm thực hiện, nhiệm vụ của bên cung ứng dịch vụ,…

– Phí dịch vụ và thanh toán;

– Thông tin và tài liệu cung cấp cho việc thực hiện dịch vụ

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

– Quyền sở hữu trí tuệ;

– Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

VII. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại

– Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền sau đây:

+ Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

– Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

+ Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này;

+ Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

VIII. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

– Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;

+ Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

– Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

+ Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

IX. Nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại

– Người phát hành quảng cáo thương mại là người trực tiếp phát hành sản phẩm quảng cáo thương mại.

– Người phát hành quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

+ Tuân thủ các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 107 Luật Thương mại 2005;

+ Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã giao kết với bên thuê phát hành quảng cáo;

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây thông tin về Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại và nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 24/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *