Trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh là một trong những quyết định quan trọng để nhà đầu tư được phép tiến hành thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm rõ về vấn đề này, dẫn đến xảy ra sai sót trong quá trình chuẩn bị và không được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Trong bài viết này Winlegal sẽ chia sẻ với các bạn trình tự thủ tục để xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/ND-CP hướng dẫn luật đầu tư;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự năm 2022.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ Điều 32 Luật đầu tư 2020, và khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự năm 2022 quy định, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau

 1. a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
 2. b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;”.

 1. c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
 2. d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d trên mà thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án đầu tư có hai trường hợp, đó là hồ sơ đề nghị chấp thuận do nhà đầu tư đề xuất và hồ sơ đề nghị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ làm rõ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

 1. a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 2. b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 4. d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 1. e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 2. g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 3. h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ điểm b, c khoản 5 điều 31 nghị định 31/2021/ND-CP thì đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ gồm:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; dự án đầu tư được thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đối với trường hợp dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định chấp thuận:

Căn cứ Điều 36 Luật đầu tư 2020 và điều 33 Nghị định 31/2021/ND-CP như sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Bước 2: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;
 • Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Bước 5: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Bước 6:  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Bước 7: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Bước 8: Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý: Đối với trường hợp dự án không thuộc diện phải xin Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Đối với trường hợp dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đầu tư
 • Bước 2: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;
 • Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Bước 5: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế lập báo cáo thẩm định và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư thực hiện trong khu kinh tế thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, Ban quản lý khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Có thể bạn quan tâm: Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Dịch vụ thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Winlegal

Công ty của bạn đang có nhu cầu xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng bạn lại không nắm được các thủ tục pháp lý và giấy tờ liên quan, khiến việc xin chấp thuận bị kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của dự án. Dịch vụ thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trưởng đầu tư dự án của Công ty Luật TNHH Winlegal sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Khi sử dụng dịch vụ của Winlegal bạn sẽ được hỗ trợ:

 • Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho khách hàng.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.
 • Tư vấn và soạn thảo, chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho khách hàng.

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm cùng phương châm “Tín nhiệm cùng thành công”, Winlegal luôn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng khách hàng phát triển bền vững.

Mọi thông tin về dịch vụ liên quan. Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): B9, ngõ 193 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *