Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán diễn ra như thế nào?

Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán diễn ra như thế nào?

Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán thông qua hoạt động phân tích để cung cấp thông tin, đưa ra các lời khuyên về cách thức đầu tư cũng như loại chứng khoán cần đầu tư đối với các khách hàng của mình. Khi cung cấp dịch vụ này, người tư vấn sử dụng chất xám của mình để kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận và hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

Khái niệm về tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.

Khái niệm này tuy không đề cập đến hình thức pháp lý của nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán nhưng có thể hiểu ngầm về nguyên tắc, hoạt động này chỉ có thể thực hiện thông qua công cụ pháp lý là hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Từ khái niệm trên đây có thể thấy hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm một số đặc trưng cơ bản sau đây:

– Về phương diện chủ thể, cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh đặc thù và có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cuối cùng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nên hoạt động này thường được thực hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp như công ty chứng khoán. Trên thực tế, việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng của các công ty chứng khoán luôn được thực hiện bởi các chuyên gia về chứng khoán với tư cách là người đại diện cho Công ty chứng khoán. Đối với các Tổ chức Tín dụng và Tổ chức Tài chính như Ngân hàng Thương mại, Công ty bảo hiểm… Nếu muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán (trong đó có nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán) kỳ các tổ chức này phải thành lập một Công ty chứng khoán độc lập để tiến hành nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Các Công ty chứng khoán cho Tổ chức Tín dụng và Tổ chức Tài chính thành lập đi phải chấp nhận sự kiểm soát của các tổ chức này với tư cách là chủ sở hữu nhưng về nguyên tắc, chúng đều là những công ty con có tư cách pháp lý độc lập và nhân danh chính nó trong quá trình giao dịch với khách hàng.

– Về phương diện nội dung, hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán được thực hiện bởi các chuyên gia về chứng khoán – người đại diện cho Công ty chứng khoán, với các công việc chủ yếu như phân tích các thông tin về chứng khoán, cung cấp các kết quả phân tích về chứng khoán và thị trường chứng khoán; đưa ra các khuyến nghị cần thiết đối với khách hàng là nhà đầu tư để giúp họ có quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả. Trên thực tế, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của mỗi khách hàng mà số lượng công việc phải tiến hành trong quá trình tư vấn đầu tư chứng khoán có thể khác nhau, kèm theo đó là mức phí phải trả tương ứng với số lượng và chất lượng công việc tư vấn.(Xem thêm: Lập dự án đầu tư là gì? Những yếu tố cần lưu ý? )

– Về phương diện hình thức, hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán luôn luôn và chỉ có thể thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Hợp đồng này chính là công cụ pháp lý để giúp các bên thỏa mãn nhu cầu, lợi ích chính đáng của mình khi tham gia vào quan hệ tư vấn đầu tư chứng khoán. Chẳng hạn, đối với Công ty chứng khoán nếu có việc ký kết và thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán mà chủ thể này mới có cơ hội tìm kiếm kiếm lợi nhuận kinh doanh thông qua việc nhận tiền thù lao dịch vụ tư vấn. Còn đối với khách hàng là nhà đầu tư việc ký kết và thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán giúp họ có được những thông tin và hiểu biết cần biết về thị trường chứng khoán cũng như các loại chứng khoán đang giao dịch trên thị trường trên cơ sở đó họ có thể tự mình đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và sản suốt. 

Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cần chú ý những nội dung gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm các nội dung sau:

  • Tư vấn cho khách hàng về chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm cơ cấu phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản; hình thức đầu tư, giao dịch; thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;
  • Phát hành ra công chúng các ấn phẩm về đầu tư chứng khoán sau khi đã được cấp phép theo quy định của pháp luật về báo chí; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình phổ cập kiến thức, quảng bá về đầu tư chứng khoán, các chương trình đào tạo chuyên sâu về đầu tư chứng khoán.(Xem thêm: Tư vấn thuế online miễn phí trên điện thoại cho công dân )

Công ty quản lý quỹ trước khi cung cấp dịch vụ tư vấn, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thông tin nhận diện khách hàng, bao gồm thông tin về khả năng tài chính, tài sản, thu nhập, mục tiêu đầu tư, hình thức đầu tư, mức chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư và tài sản đầu tư, và các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết. Trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, công ty quản lý quỹ được từ chối cung cấp dịch vụ.

Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán diễn ra như thế nào?

Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán diễn ra như thế nào?

Nguyên tắc cần biết về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

Nguyên tắc trung gian

Mọi hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán đều được thực hiện thông qua các trung gian hay còn được gọi là các nhà môi giới. Những bên trung gian này thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng và hưởng hoa hồng, ngoài ra còn có thể cung cấp các dịch vụ khác như cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng trong việc đầu tư.(Xem thêm: Xin cấp lại sổ đỏ bị mất tại đâu? Người dân cần biết những gì? )

Ngoài ra, họ còn giúp cho thị trường chứng khoán trở nên an toàn, công bằng hơn cho các nhà đầu tư vì họ thường là những chuyên gia, am hiểu và tuân theo luật chơi của thị trường.

Nguyên tắc đấu giá

Giá chứng khoán được xác định thông qua việc đấu giá giữa các lệnh mua và các lệnh bán. Tất cả các thành viên tham gia thị trường đều không thể can thiệp vào việc xác định giá này.

Có 3 hình thức đấu giá cơ bản sau:

  • Đấu giá trực tiếp: Là hình thức đấu giá theo phương thức các nhà môi giới gặp nhau thông qua một người trung gian tại quầy giao dịch trong sàn giao dịch.
  • Đấu giá gián tiếp: là các nhà môi giới không trực tiếp gặp nhau trong giao dịch này. Các công ty chứng khoán thường xuyên công bố giá cao nhất sẵn sàng mua và giá thấp nhất sẵn sàng bán cho mỗi loại chứng khoán mà công ty đang xây dựng
  • Đấu giá tự động: đánh giá qua hệ thống máy tính nối mạng giữa máy chủ của sở giao dịch chứng khoán với hệ thống của các công ty chứng khoán thành viên.

Nguyên tắc công khai

Chứng khoán là hàng hóa trừu tượng nên thị trường chứng khoán phải được xây dựng dựa trên hệ thống công bố thông tin tốt, minh bạch, kịp thời và dễ tiếp cận.

Sở giao dịch chứng khoán công bố các thông tin về giao dịch chứng khoán trên thị trường. Các tổ chức phát hành, niêm yết có nghĩa vụ phải công bố công khai các thông tin thường xuyên và đột xuất (thông tin tài chính định kỳ hàng năm của công ty, các sự kiện bất thường xảy ra đối với công ty, nắm giữ cổ phiếu của giám đốc, người quản lý, cổ đông đa số)

Nguyên tắc cạnh tranh

Theo nguyên tắc này, giá cả trên thị trường chứng khoán phản ánh quan hệ cung cầu về chứng khoán và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị trường sơ cấp, các nhà phát hành cạnh tranh với nhau để bán chứng khoán của mình cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư được tự do lựa chọn các chứng khoán theo các mục tiêu của mình. Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm cho mình một lợi nhuận cao nhất, và giá cả được hình thành theo phương thức đấu giá. (Xem thêm: Dịch vụ tư vấn kế toán là gì? )

Nguyên tắc tập trung

Theo nguyên tắc này, các giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trên sở giao dịch và trên thị trường OTC dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tự quản.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *