CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

A, CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Chứng khoán 2019.
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

B, NỘI DUNG

I, Công ty đầu tư chứng khoán là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Chứng khoán 2019 thì công ty đầu tư chứng khoán được định nghĩa là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

II, Điều kiện để cấp giấy phép thành lập và hoạt động 

Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động thì công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng điều kiện như thế nào?

Căn cứ tại Điều 259 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán bao gồm:

1, Điều kiện về vốn 

Công ty đầu tư chứng khoán là một trong những công ty có tính chất đặc biệt, là một loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một số hoạt động liên quan trực tiếp tới các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Nên việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán cần phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ nhằm thể hiện được khả năng hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể:

 • Vốn điều lệ thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng.
 • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý.
 • Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được tự quản lý vốn đầu tư hoặc ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý.
 • Toàn bộ tài sản công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được lưu ký tại ngân hàng giám sát.

2, Điều kiện về trụ sở

Trụ sở hay địa chỉ của công ty đầu tư chứng khoán là nơi công ty tiến hành giao dịch kinh doanh, có thể được đặt ở những nơi mà chủ doanh nghiệp mong muốn, tuy nhiên khi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định.

 • Phải có trụ sở làm việc cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
 • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý được sử dụng trụ sở của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm trụ sở chính.

3, Điều kiện về nhân sự 

Nhân sự được coi là yếu tố quan trọng với các hoạt động kinh doanh của công ty, cho nên cũng cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể:

 • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý không được tuyển dụng nhân sự và có Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) là người điều hành quỹ do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ định.
 • Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn có tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

– Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

– Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác.

– Tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

4, Điều kiện về cổ đông 

Để công ty đầu tư chứng khoán được thành lập và hoạt động thì cần phải đáp ứng các điều kiện về cổ đông như sau: 

 • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có tối thiểu 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 • Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ có tối đa 99 cổ đông. Trong đó, cổ đông là tổ chức phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng và cổ đông là cá nhân phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng. Trường hợp tự quản lý, cổ đông trong nước phải là tổ chức do cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm cấp phép thành lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của công ty dự kiến thành lập.
 • Tối thiểu 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát.

5, Điều kiện góp vốn bằng tài sản

Cổ đông được góp vốn bằng các loại chứng khoán đang niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và phải bảo đảm:

 • Chứng khoán dự kiến góp phải theo mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư của công ty; không bị hạn chế chuyển nhượng, bị đình chỉ, tạm ngừng giao dịch, hủy bỏ niêm yết; không đang bị cầm cố, thế chấp, ký quỹ, bị phong tỏa hoặc là tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài sản bảo đảm khác theo quy định của pháp luật;
 • Việc góp vốn bằng chứng khoán phải được sự chấp thuận của tất cả các cổ đông và chỉ được coi là đã hoàn tất sau khi quyền sở hữu hợp pháp đối với chứng khoán góp vốn đã chuyển sang công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ;
 • Giá chứng khoán góp vốn do ngân hàng lưu ký xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và theo Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

III, Hồ sơ

1, Hồ sơ thành lập Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 260 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng như sau:

 • Giấy đăng ký thành lập và hoạt động.
 • Báo cáo kết quả đợt chào bán, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán và số lượng cổ phiếu đã bán.
 • Danh sách cổ đông.
 • Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung lấy ý khác kèm theo bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2, Hồ sơ thành lập, hoạt động với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ 

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ muốn đăng ký cấp giấy phép thành lập và hoạt động thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được Điều 261 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định bao gồm những tài liệu sau:

 • Giấy đăng ký thành lập và hoạt động kèm theo văn bản ủy quyền cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc đại diện cổ đông thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 • Điều lệ công ty theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.
 • Hợp đồng lưu ký tài sản với ngân hàng lưu ký.
 • Biên bản thỏa thuận của các cổ đông về việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ trong đó nêu rõ tên công ty, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (nếu có), ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có), các cổ đông góp vốn và số vốn góp của từng cổ đông.
 • Xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô vốn góp, danh mục chứng khoán được góp vốn (nếu có) trong đó nêu rõ số lượng, mã chứng khoán của từng cổ đông góp vốn bằng chứng khoán, ngày hạch toán danh mục chứng khoán vào tài khoản lưu ký của công ty đầu tư chứng khoán kèm theo biên bản định giá chứng khoán do ngân hàng lưu ký xác lập.
 • Danh sách cổ đông, nhân sự dự kiến và bản thông tin cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định của cấp có thẩm quyền về góp vốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán đối với cổ đông là tổ chức; lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý, tài liệu bổ sung: hợp đồng quản lý đầu tư ký với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hợp đồng giám sát ký với ngân hàng giám sát.
 • Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn, bổ sung hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ về quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở.

Như vậy, điều kiện về vốn của công ty chứng khoán đại chúng và công ty chứng khoán riêng lẻ đều tối thiểu là 50 tỷ, tuy nhiên có sự khác biệt rằng công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được tự quản lý vốn đầu tư. Sau khi đáp ứng các điều kiện được nêu trên, tùy theo loại công ty đầu tư chứng khoán mà chị muốn thành lập mà phải chuẩn bị các loại hồ sơ tương ứng trước khi thực hiện việc đăng ký.

Trên đây là một số quy định về công ty đầu tư chứng khoán do WINLEGAL vừa chia sẻ với các bạn. Qúy khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066.

Chuyên viên: Liễu.

Ngày xuất bản: 15/10/2023.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *