Hình thức thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua bằng các hình thức phổ biến như:

  • Biểu quyết tại cuộc họp thông qua hình thức họp trực tiếp
  • Thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Không họp)
  • Biểu quyết thông qua nội dung bằng hình thức họp Bán trực tuyến hoặc hình thức khác do điều lệ công ty quy định.

Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Winlegal gửi tới bạn đọc nội dung thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Thủ tục thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Cơ sở pháp lý: Điều 65 Luật doanh nghiệp 2020

Việc lấy ý kiến bằng văn bản, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định hoặc không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện theo quy định sau đây:

II. Quyết định việc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản

Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền

III. Soạn thảo và gửi các giấy tờ cụ thể

Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên.

Phiếu lấy ý kiến bao gồm những nội dung sau:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, tỷ lệ phần vốn của thành viên Hội đồng thành viên;

– Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

– Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty;

– Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên hội đồng thành viên và được gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ.

IV. Tổ chức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu

– Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty.

– Báo cáo kết quả kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng thành viên và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Mục đích, nội dung lấy ý kiến;

+ Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền đã gửi phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên mà không nhận được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;

+ Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

+ Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Trên đây là một số quy định của pháp luật về thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Việt Nam. Qúy khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ.

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.222/0976.718.066
Chuyên viên: Ms.My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *