NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng là một trong các loại hợp đồng phổ biến trong hoạt động đấu thầu. Vậy hợp đồng xây dựng là gì? Pháp luật quy định như thế nào về nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng? Trong phạm vi bài viết dưới đây, WINLEGAL sẽ trình bày giúp bạn.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

  • Luật Đấu thầu năm 2013
  • Luật Xây dựng năm 2014
  • Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
  • Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  • Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

I. Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014, hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

II. Các nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện dựa trên các nguyên tắc theo quy định tại Điều 2 Thông tư 07/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

– Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng.

– Giá hợp đồng sau điều chỉnh (bao gồm cả khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký) không vượt giá gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng của gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh.

Trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh.

– Khi ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, các bên cần xác định rõ khối lượng công việc bổ sung, phát sinh và đơn giá áp dụng.

Khối lượng công việc bổ sung, phát sinh phải được các bên thống nhất trước khi thực hiện.

– Không điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu (quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP) kể từ thời điểm tạm ứng; đối với khối lượng công việc phát sinh tăng do lỗi chủ quan của nhà thầu gây ra.

– Không thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo những quy định Thông tư 07/2016/TT-BXD cho những nội dung thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm.

– Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng.

Các nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được điều chỉnh trong hợp đồng không được trái với những quy định Thông tư 07/2016/TT-BXD và các quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng xây dựng.

III. Các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng chỉ được Điều chỉnh giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng năm 2014. Cụ thể một số trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng như sau:

1. Đối với hợp đồng trọn gói

Chỉ điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm:

  • Đối với hợp đồng tư vấn là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện, hoặc công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.
  • Đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.
  • Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị là những khối lượng nằm ngoài danh Mục thiết bị thuộc phạm vi hợp đồng đã ký ban đầu.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định

Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.

3. Đối với hợp đồng theo thời gian

Thời gian thực tế thực hiện công việc được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thời gian thực hiện ghi trong hợp đồng.

Bổ sung chuyên gia hợp lý chưa có mức thù lao cho chuyên gia trong hợp đồng.

Khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương làm thay đổi mặt bằng tiền lương chuyên gia ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng; và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng.

Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng.

Điều chỉnh đơn giá toàn bộ hoặc một số đơn giá cho những công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận điều chỉnh sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Đối với hợp đồng theo giá kết hợp

Bao gồm các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại các mục trên đây (các trường hợp được điều chỉnh tương ứng với từng loại giá hợp đồng).

Lưu ý:

Với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, các trường hợp bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, bất khả kháng khác mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, được người quyết định đầu tư chấp thuận.

Trên đây là nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật. Mọi nhu cầu tư vấn quý độ giả xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 02/11/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *