Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tiền lương là quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia vào quan hệ lao động. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm? Trong bài viết dưới đây, WINLEGAL sẽ trả lời cho bạn. 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Bộ luật Lao động năm 2019

– Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

I. Tiền lương là gì

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

II. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Căn cứ theo Điều 98  Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc, cụ thể:

  • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm.
  • Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm.
  • Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

III. Cách tính lương làm thêm giờ

Căn cứ Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tiền lương làm thêm giờ của người lao động được quy định cụ thể như sau.

1. Đối với người lao động được trả lương làm thêm giờ

Đối với người lao động được hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm  vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ.

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động tính như sau:

Tiền lương làm thêm sản phẩm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

  • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.
  • Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
  • Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

III. Cách tính lương làm việc vào ban đêm

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Căn cứ vào Điều 56 Nghị định 145/2020/NĐ-CP tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động được quy định cụ thể như sau:

Đối với người lao đồng hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = 11/25/2023Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% X Số giờ làm việc vào ban đêm

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% X Số sản phẩm làm vào ban đêm

3. Đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Theo Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP   đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X  

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

+ Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X  

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

X Số giờ làm việc vào ban đêm

4. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm làm thêm giờ vào ban đêm 

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X  

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X  

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

X Số sản phẩm  làm thêm  ban đêm

Trong đó:

  • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.
  • Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
  • Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Trên đây là cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc xin liên hệ về:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 06/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *