Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ là gì?

Thủ tục giảm vốn điều lệ là phương thức giải quyết bắt buộc rút vốn, sắm lại vốn góp của các thành viên, cổ đông công ty. Thủ tục giảm vốn điều lệ là việc bắt buộc làm của siêu thị trường hợp mức vốn điều lệ đăng ký ko còn tương ứng có vốn điều lệ thực của công ty.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ siêu thị cổ phần

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;
 • Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần;
 • Danh sách cổ đông doanh nghiệp cổ phần;
 • Thông báo lập sổ cổ đông siêu thị cổ phần;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính sắp nhất sở hữu thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính bắt buộc bảo đảm tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác ảnh hưởng tới hoạt động của công ty cổ phần.

Thủ tục giảm vốn điều lệ của nhà hàng cổ phần

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần

Doanh nghiệp chuẩn bị gần như hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký buôn bán của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.

Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký giảm vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ mang nghĩa vụ xem xét tính hợp lệ của giấy tờ và thực hành thủ tục đổi thay giảm vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp khước từ bổ sung vào hồ sơ đăng ký giảm vốn thì Phòng Đăng ký marketing của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho siêu thị biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, những yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục giảm vốn kể từ ngày 01/07/2015 công ty sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện tại chỉ còn 04 nội dung là: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy công nhận về việc thay đổi thông báo đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm những nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng lập; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông báo đổi thay giảm vốn điều lệ trên Cổng thông báo công ty quốc gia

Sau lúc thay đổi giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp nên công bố thông báo thay đổi trên cổng thông tin nhà hàng nhà nước trong vòng 30 ngày nhắc từ ngày thay đổi.

Sau lúc công ty thực hiện thủ tục Công bố thông báo đổi thay giảm vốn điều lệ siêu thị cổ phần trên Cổng thông tin công ty quốc gia Phòng Đăng ký marketing của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận ban bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kê khai dòng 08, Tờ khai thuế môn bài

Trong trường hợp việc giảm vốn của siêu thị làm giảm mức thuế môn bài nhà hàng bắt buộc nộp thì siêu thị bắt buộc thực hành thủ tục như sau:

 • Kê khai và nộp mẫu 08-MST;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Thủ tục giảm vốn Công ty cổ phần phức tạp và thực hành khó khăn hơn rộng rãi so mang thủ tục nâng cao vốn điều lệ. Vì vậy, các cổ đông sáng lập nhà hàng nên cân nhắc kĩ về khả năng tài chính của siêu thị mình để đăng ký số vốn Điều lệ cho thích hợp nhằm hạn chế những thủ tục phức tạp trong quá trình giảm vốn.

Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty hoàn trả 1 phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ với cổ phần của họ trong công ty sở hữu điều kiện:

 • Công ty đã hoạt động buôn bán liên tiếp trong hơn 2 năm nhắc từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
 • Công ty phải đảm bảo sau lúc giảm vốn (hoàn trả vốn góp cho cổ đông) vẫn tính sổ đủ những khoản nợ và trách nhiệm tài sản khác;

Xem thêm: Làm như nào để có thể mã hóa ngành nghề khi thay đổi đăng ký kinh doanh?

Trường hợp giảm vốn do công ty chọn lại cổ phần đã phát hành

Mua lại cổ phần theo bắt buộc của cổ đông

 • Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc đơn vị lại doanh nghiệp hoặc thay đổi quyền, trách nhiệm của cổ đông quy định tại Điều lệ doanh nghiệp có quyền đề nghị công ty sắm lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu doanh nghiệp tìm lại. Yêu cầu bắt buộc được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, nói từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nghị quyết về những vấn đề quy định tại khoản này.
 • Công ty nên chọn lại cổ phần theo bắt buộc của cổ đông mang giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, nói từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu 1 công ty giám định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu chí ít 03 đơn vị giám định giá giỏi để cổ đông lựa mua và lựa tậu đấy là quyết định cuối cùng.

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

 • Công ty với quyền sắm lại ko quá 30% tổng số cổ phần phổ biến đã bán, 1 phần hoặc đa số cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
 • Hội đồng quản trị có quyền quyết định chọn lại ko quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc tìm lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 • Hội đồng quản trị quyết định giá tậu lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá chọn lại không được cao hơn giá thị trường tại thời khắc tìm lại, trừ trường hợp siêu thị mang thể tìm lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong siêu thị quy định tại mục dưới. Đối có cổ phần chiếc khác, nếu Điều lệ doanh nghiệp không quy định hoặc siêu thị và cổ đông sở hữu ảnh hưởng ko có thỏa thuận khác thì giá tậu lại không được thấp hơn giá thị trường;
 • Công ty có thể tìm lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định chọn lại cổ phần của nhà hàng nên được thông tin bằng phương thức đảm bảo đến được hầu hết cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đấy được thông qua. Thông báo bắt buộc sở hữu tên, địa chỉ hội sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được tìm lại, giá tậu lại hoặc nguyên tắc định giá tậu lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.
 • Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần bắt buộc gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được nhà hàng trong thời hạn 30 ngày, đề cập từ ngày thông báo. Chào bán bắt buộc mang họ, tên, shop thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số công ty hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần mang và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo luật pháp của cổ đông. Công ty chỉ tậu lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

Trường hợp giảm vốn do ko được các cổ đông thanh toán toàn bộ và đúng hạn

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và đổi thay cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, đề cập từ ngày cuối cùng cần thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký tậu (tức 90 ngày nói từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, chậm nhất trước 120 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty bắt buộc đăng ký giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được tính sổ đủ và thay đổi cổ đông sáng lập.

Xem thêm: Quy trình thay đổi tên Doanh nghiệp mới nhất 2022

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *