Trình tự tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký cư trú

Hiện nay, công tác đăng ký, quản lý cư trú đã sử dụng phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin nên thời hạn giải quyết đăng ký thường trú cho công dân đã được rút ngắn. Vậy cụ thể trình tự tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký cư trú như thế nào? Trong bài viết dưới đây WINLEGAL sẽ cung cấp thông tin cho bạn.

I. Tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký cư trú

Tại Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký phải thực hiện xử lý hồ sơ để trình Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt, so với quy định tại Thông tư số Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 quy định về quy trình đăng ký cư trú, thời hạn trước đây là 10 ngày. Tương tự việc xem xét, giải quyết hồ sơ của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú cũng giảm từ 05 ngày xuống còn 01 ngày, kể từ thời điểm nhận đề xuất của cán bộ đăng ký.

Đối chiếu với các quy định cũ thì hiện nay, quy trình đăng ký thường trú đã giảm tải rất nhiều thủ tục, thời gian. Việc công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của công dân với thông tin cơ quan đăng ký cư trú quản lý thuận tiện, nhanh chóng. Do vậy, Cơ quan đăng ký cư trú thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ công dân; xác minh về thông tin công dân, điều kiện chỗ ở hợp pháp, việc cư trú thực tế… Sau đó, cán bộ xử lý hồ sơ sẽ căn cứ vào kết quả xác minh báo cáo đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt hồ sơ.

1. Trình tự tiếp nhận hồ sơ

Theo quy định hiện nay, công dân có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cư trú trực tiếp tại Cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

1.1 Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú

Bước 1: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Trường hợp thông tin không có hoặc có nhưng không trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú và thực hiện:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, lập, in Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; ký, ghi rõ họ tên và giao cho công dân.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu biểu mẫu, giấy tờ hoặc biểu mẫu kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Nếu công dân không thể bổ sung, hoàn thiện ngay thì cán bộ tiếp nhận lập, in Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, ký, ghi rõ họ tên và giao cho công dân. Sau khi công dân bổ sung đầy đủ hồ sơ thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì cán bộ tiếp nhận thực hiện lập, in Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, ký và giao cho công dân, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

1.2 Tiếp nhận hồ sơ từ Cổng dịch vụ công 

Hồ sơ của công dân được gửi từ Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú sẽ được chuyển tới hệ thống phần mềm quản lý cư trú.

Bước 1: Ngay sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện chọn hồ sơ để xử lý.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các thông tin mà công dân đã khai báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú với các quy định của pháp luật về cư trú và thực hiện như sau:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận và thông báo hẹn ngày giải quyết.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu biểu mẫu, giấy tờ hoặc biểu mẫu kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cán bộ từ chối tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ lý do không tiếp nhận và hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì cán bộ tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ lý do không tiếp nhận.

2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú thực hiện xác minh theo quy định.

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký lập, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ, ghi rõ nội dung: ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, tài liệu có trong hồ sơ, yêu cầu giải quyết, ý kiến đề xuất, gửi kèm tài liệu có trong hồ sơ báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký thực hiện lập, ký Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nêu rõ lý do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, gửi kèm tài liệu có trong hồ sơ báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xét duyệt.
 • Trường hợp hồ sơ có vướng mắc, cán bộ đăng ký lập, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ, ghi rõ ý kiến đề xuất phương án giải quyết, gửi kèm tài liệu có trong hồ sơ đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xem xét, quyết định.

3. Xét duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm nhận đề xuất của cán bộ, Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện xét, duyệt hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cho ý kiến phê duyệt, ký Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ để cập nhật kết quả giải quyết đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.
 • Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cho ý kiến, ký Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chuyển lại cho cán bộ đăng ký để thông báo cho công dân theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì cho ý kiến giải quyết vào Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ.

4. Thông báo kết quả giải quyết

Cán bộ đăng ký thực hiện gửi thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú đến công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí (trường hợp đã nộp lệ phí) nếu phát hiện giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

II. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú 

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 4 của Thông tư 55/2021/TT-BCA về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú, cụ thể như sau:

 • Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú và xử lý thông tin đó theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định trong giải quyết công việc của công dân, cơ quan, tổ chức.
 • Các thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú phải được cơ quan đăng ký cư trú ghi lại, trong đó thể hiện rõ thời gian, địa điểm xảy ra, nội dung, diễn biến liên quan đến tổ chức, cá nhân. Khi công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức phản ánh thông tin trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua điện thoại, đường dây nóng thì yêu cầu công dân cung cấp họ, chữ đệm và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có văn bản trả lời khi cần thiết.
 • Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm giữ bí mật đối với thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trong trường hợp được yêu cầu giữ bí mật.

Trên đây là trình tự tiếp nhận và giải quyết đăng ký cư trú của công dân theo quy định pháp luật. Nếu quý độc giả có thắc mắc vui lòng liên hệ về địa chỉ sau: 

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *