Tạm dừng tư cách thành viên tại Sở giao dịch hàng hóa

Vì những lý do khác nhau mà thương nhân muốn tạm dừng tư cách thành viên tại sở giao dịch hàng hóa. Vậy để tạm dừng tư cách thành viên thì thương nhân phải đáp ứng những điều kiện gì và trình tự thủ tục tạm dừng như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giải đáp câu hỏi trên theo quy định của pháp luật.

I. Cơ sở pháp lý 

  • Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa 
  • Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 158/2006/NĐ-CP
  • Quy chế thành viên của sở giao dịch hàng hóa

II. Điều kiện tạm dừng tư cách thành viên

Theo Quy chế thành viên của Sở giao dịch hàng hóa, nếu muốn tạm dừng tư cách thành viên, các thành viên (bao gồm thành viên kinh doanh và thành viên môi giới) phải đảm bảo được những điều kiện sau:

– Thành viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với sở giao dịch hàng hóa và Khách hàng trước khi được sở giao dịch hàng hóa chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên.

– Việc tạm dừng tư cách thành viên của thành viên kinh doanh và thành viên môi giới không được ảnh hưởng đến quyền lợi Khách hàng (nếu có).

– Thành viên có thể gia hạn thời gian tạm dừng tư cách thành viên tối đa 01 (một) lần, nhưng tổng thời gian tạm dừng tư cách thành viên không quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Quyết định chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên do sở giao dịch hàng hóa ban hành có hiệu lực.

– Thành viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với sở giao dịch hàng hóa và Khách hàng trước khi được sở giao dịch hàng hóa chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên.

III. Thủ tục chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên 

1. Đối với thành viên kinh doanh

 Các thành viên kinh doanh đã đạt đủ điều kiện trên sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục sau để được sở giao dịch chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên.

– Đầu tiên, các thành viên kinh doanh phải hoàn thiện Hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên tại sở giao dịch hàng hóa, bao gồm:

+Giấy đề nghị tạm dừng tư cách thành viên.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu về việc tạm dừng tư cách thành viên.

+ Biên bản thanh lý các hợp đồng còn hiệu lực ký với các Khách hàng ủy thác hoặc tài liệu hợp lệ xác nhận thành viên đã hoàn thành việc bàn giao quyền, trách nhiệm quản lý tài khoản ủy thác cho thành viên kinh doanh khác (nếu có).

– Thông báo ngừng mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa với Khách hàng.

– Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo những nội dung trên, sở giao dịch ra Quyết định chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên. Trường hợp từ chối, sở giao dịch sẽ trả lời thành viên kinh doanh bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trong trường hợp muốn hoạt động trở lại, trước khi hết thời hạn tạm dừng 45 (bốn mươi lăm) ngày, Thành viên kinh doanh phải gửi đề nghị về việc sẵn sàng hoạt động trở lại. Căn cứ đề nghị của Thành viên kinh doanh, sở giao dịch sẽ xem xét khôi phục tư cách thành viên. Trường hợp thành viên kinh doanh không thông báo cho sở giao dịch đúng thời hạn, sở giao dịch sẽ xem xét chấm dứt tư cách thành viên.

2. Thành viên môi giới

– Đầu tiên, các thành viên môi giới phải hoàn thiện Hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên tại sở giao dịch bao gồm:

+ Giấy đề nghị tạm dừng tư cách thành viên.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên/Chủ sở hữu về việc tạm dừng tư cách thành viên.

+ Thông báo ngừng thực hiện hoạt động môi giới hàng hóa qua sở giao dịch với khách hàng.

– Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo những nội dung trên, sở giao dịch ra Quyết định chấp thuận tạm dừng tư cách thành viên. Trường hợp từ chối, sở giao dịch sẽ trả lời thành viên môi giới bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trong trường hợp muốn hoạt động trở lại, trước khi hết thời hạn tạm dừng 45 (bốn mươi lăm) ngày, thành viên môi giới phải gửi đề nghị về việc sẵn sàng hoạt động trở lại. Căn cứ đề nghị của thành viên môi giới, sở giao dịch sẽ xem xét khôi phục tư cách thành viên. Trường hợp thành viên môi giới không thông báo cho sở giao dịch đúng thời hạn, sở giao dịch sẽ xem xét chấm dứt tư cách thành viên.

IV. Nghĩa vụ khi tạm dừng tư cách thành viên

1. Các nghĩa vụ phải thực hiện khi tạm dừng tư cách thành viên kinh doanh

– Thông báo cho Khách hàng về lý do tạm dừng tư cách thành viên và việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng theo uỷ thác của Khách hàng.

– Thông báo cho thành viên Môi giới mà thành viên kinh doanh hợp tác kinh doanh về việc tạm dừng tư cách thành viên.

– Đảm bảo toàn bộ tài khoản giao dịch của Khách hàng và của thành viên kinh doanh không còn nắm giữ trạng thái mở.

– Thực hiện các nghĩa vụ đã phát sinh với Khách hàng và các chủ thể khác liên quan đến hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa tại sở giao dịch. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác đối với sở giao dịch và Khách hàng của thành viên kinh doanh trong thời gian tạm dừng tư cách thành viên (nếu có phát sinh).

2. Các nghĩa vụ phải thực hiện khi tạm dừng tư cách thành viên môi giới

– Thông báo cho khách hàng về lý do tạm dừng tư cách thành viên.

– Thông báo cho các thành viên kinh doanh mà thành viên môi giới hợp tác kinh doanh về việc tạm dừng tư cách thành viên.

– Thực hiện các nghĩa vụ đã phát sinh với khách hàng và các chủ thể khác liên quan đến hoạt động môi giới mua bán hàng hóa tại sở giao dịch. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác đối với sở giao dịch trong thời gian tạm dừng tư cách thành viên (nếu có phát sinh).

Trên đây giải đáp về tạm dừng tư cách thành viên tại Sở giao dịch hàng hóa theo quy định của pháp luật. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 12/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *