GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Cung ứng nhân lực, cho thuê lại lao động là một trong những hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu về nhân lực, lao động cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Để đạt được các mục tiêu về nhân sự, bộ phận nhân sự của công ty cần đánh giá nhu cầu của công ty, định vị bản thân trên thị trường tuyển dụng, tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực. Làm trung gian trong việc tuyển nguồn nhân lực trong thị trường lao động. Doanh nghiệp sẽ không cần trực tiếp đi tuyển dụng nhân lực mà sẽ thuê từ một bên thứ ba.

Để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cung ứng nhân lực, cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cần phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

A, CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Nghị định 23/2021 NĐ-CP
 • Nghị định 145/2020 NĐ-CP

B, NỘI DUNG

I , Giấy phép cung ứng nhân lực

Cung ứng nhân lực là một trong những hoạt động thuộc hoạt động dịch vụ việc làm 

1, Điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ việc làm

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 23/2021 quy định thì để cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ việc làm thi doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;
 • Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

2, Cơ quan có thẩm quyền cấp

Theo Điều 15 nghị định 23/2021 thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền) cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp.

3, Hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ việc làm 

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp
 • 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm
 •  Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 •  Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài. Các văn bản nêu trên phải được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.
 • 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Các văn bản nay là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

4, Trình tự, thủ tục 

Bước 1, Chuẩn bị hồ sơ

Để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các hồ sơ đã nêu ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đã chuẩn bị như trên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Bước 3: Nhận giấy biên nhận

Sau khi nộp hồ sơ ở Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, kiểm tra đủ giấy tờ và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả

 Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

II, Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

1, Điều kiện 

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 145/2020 thì để cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Không có án tích;

Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép. 

 • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

2, Cơ quan có thẩm quyền cấp

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 145/2020 thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp.

3, Hồ sơ

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch. Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
 • Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các loại văn bản sau:

Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).

Các văn bản trên là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

4, Trình tư, thủ tục.

Bước 1, Chuẩn bị hồ sơ

Để cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các hồ sơ đã nêu ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đã chuẩn bị như trên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Bước 3: Nhận giấy biên nhận

Sau khi nộp hồ sơ ở Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, kiểm tra đủ giấy tờ và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với doanh nghiệp.Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Trên đây là một số quy định về việc giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ việc làm và giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do WINLEGAL vừa chia sẻ với các bạn. Qúy khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL
Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066
Chuyên viên: Liễu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *